top of page
Харчування

 

В ліцеї "Бейт Менахем Любавич" харчування відповідає всім вимогам кошерного харчування.
        

Кошерне харчування  − це харчування екологічно чистими і корисними продуктами, раціональне і продумане.  Кошерні продукти позначаються спеціальним знаком кошерності, що гарантує людині, яка дотримується принципів кошерного харчування, їх корисність, екологічність та високу якість.  

Вимоги кашруту дуже суворі і стосуються як методів виробництва харчових продуктів, так  і їх поєднання в стравах. Тож  можна бути на 100% впевненим у якості продуктів і корисності виготовлених і наданих дітям страв.

Слово «кошерний» в перекладі з івриту означає «придатний», в даному випадку придатний в їжу продукт.

DSCF0112
DSCF0113
Den znanij (2)
Den znanij (1)
DSCF0117
DSCF0118
DSCF0120
DSCF0122
DSCF0140
DSCF0124
DSCF0123
DSCF0144
DSCF0153
DSCF1825
DSCF1826
DSCF1829

Поради медичної сестри

WhatsApp Image 2023-03-14 at 12.50.18.jpeg

Кандалова Світлана Віталіївна

Медична сестра приватного ліцею "Бейт Менахем Любавич"

Режим роботи медичної сестри закладу

Понеділок - п'ятниця  

з 9:00 до 16:00

Медична служба

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

сестри медичної

Загальні положення

 • Посада сестри медичної належить до посад медичного персоналу.

 • Сестру медичну призначає на посаду та звільняє з неї наказом директор загальноосвітнього навчального закладу (далі — директор, заклад освіти) з дотриманням вимог чинних нормативно-правових актів про працю.

 • Основні функції сестри медичної — забезпечує організацію медичного обслуговування в закладі освіти, дотримання санітарно-гігієнічних вимог під час організації освітнього процесу.

 • Сестра медична підпорядковується  та узгоджує професійну діяльність з дільничним лікарем-педіатром міської дитячої поліклініки та лікарем загальної практики — сімейної медицини.

 • У разі відпустки, тимчасової непрацездатності, відсутності на роботі з інших поважних причин посадові обов’язки сестри медичної виконує інший медичний працівник у передбаченому законодавством порядку. Він набуває відповідних прав і відповідальності за неналежне виконання покладених на нього обов’язків.

 • У своїй діяльності сестра медична керується Конституцією України; законами України, указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами й іншими нормативно-правовими актами центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та підпорядкованих їм органів управління освітою; правилами і нормами охорони праці та безпеки життєдіяльності, цивільного захисту, пожежної безпеки; наказами директора, статутом і правилами внутрішнього розпорядку закладу освіти, цією посадовою інструкцією.

 • Проходить обов’язкові профілактичні медичні огляди у встановлені терміни.

 •  

Завдання та обов’язки

 • Бере участь у проведенні обов’язкових профілактичних медичних оглядів учнів початкових класів у закладі освіти у встановленому законодавством порядку. Контролює своєчасність їх проходження у лікувально-профілактичних закладах. Отримує від батьків, інших законних представників учнів довідку лікувально-профілактичного закладу про результати обов’язкового профілактичного медичного огляду.

 • Проводить антропометрію, термометрію, плантографію, перевірку гостроти зору та слуху, інші скринінгові дослідження.

 • Передає лікувально-профілактичному закладу за місцем проживання учня інформацію про результати обов’язкових медичних профілактичних оглядів (учнів початкових класів) та проведені профілактичні щеплення.

 • Доводить до відома педагогічного персоналу узагальнену інформацію про результати обов’язкових профілактичних медичних оглядів та загальний стан здоров’я учнів щороку.

 • Аналізує стан здоров’я учнів за результатами обов’язкових профілактичних медичних оглядів.

 • Бере участь у проведенні профілактичних щеплень учнів закладу освіти після огляду лікаря-педіатра або лікаря загальної практики — сімейного лікаря.

 • Здійснює прості діагностичні, лікувальні і фізіотерапевтичні процедури.

 • Готує і застосовує дезінфекційні розчини.

 • Надає медичну допомогу у разі травмування, кровотечі, колапсу, отруєння, утоплення, механічної асфіксії, анафілактичного шоку, опіків, відмороження, алергійних реакцій.

 • Ізолює хворих учнів, спостерігає за учнями, які були в контакті з ними.

 • Організовує госпіталізацію учнів за наявності показань та інформує про це батьків або інших законних представників учнів.

 • Бере участь заходах медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів.

 • Проводить просвітницьку роботу серед педагогічного колективу, батьків, інших законних представників учнів та власне учнів щодо здорового способу життя, збереження фізичного та психічного здоров’я, виховання здорової дитини.

 • Організовує проведення поточної дезінфекції.

 • Здійснює профілактичні та оздоровчі заходи під час освітнього процесу.

 • Проводить роботу з профілактики травматизму, здійснює облік та аналіз випадків травмування.

 • Контролює організацію та якість харчування в закладі освіти.

 • Здійснює контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог та протиепідемічного режиму.

 • Регулярно спостерігає за диспансерною групою дітей, проводить їх оздоровлення.

 • Веде облік медичного обладнання, лікарських засобів та виробів медичного призначення, імунобіологічних препаратів, дотримується правил і термінів їх зберігання й використання, своєчасно їх поповнює.

 • Веде встановлену документацію та належно зберігає її.

 • Дотримується принципів медичної деонтології.

 • Контролює своєчасне проходження обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівниками закладу освіти, наявність у них особистих медичних книжок під час прийому на роботу.

 • Постійно підвищує свій професійний і загальнокультурний рівні, педагогічну майстерність.

 • Підвищує кваліфікацію та атестується в установленому законом порядку.

 • Проходить навчання та перевірку знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності раз на три роки.

 

Права

Сестра медична має право:

 • На робоче місце з необхідним устаткуванням, засобами медичного призначення для виконання службових обов’язків, зокрема засобами індивідуального захисту.

 • Брати участь у громадському самоврядуванні та роботі колегіальних органів управління закладу освіти.

 • Бути членом професійної спілки та інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законом.

 • Надавати адміністрації закладу освіти пропозиції щодо вдосконалення медико-профілактичних заходів у закладі освіти, умов своєї праці.

 • Давати вказівки та розпорядження медичному персоналу закладу освіти і перевіряти їх виконання.

 • Брати участь у нарадах, які проводять у закладі освіти, на яких розглядають питання, що належать до її компетенції.

 • Запитувати, одержувати та користуватися інформаційними матеріалами та нормативно-правовими актами, необхідними для виконання своїх посадових обов’язків.

 • Ознайомлюватися з документами, що містять оцінку її роботи, надавати щодо них роз’яснення.

 • Інформувати адміністрацію закладу освіти про виявлені в роботі персоналу порушення.

 • Вимагати від працівників закладу освіти дотримуватися нормативно-правових актів з охорони здоров’я та безпеки життєдіяльності.

 • Захищати свої професійну честь та гідність, інтереси і права в усіх інстанціях, зокрема суді.

 • Відмовитися виконувати роботу, якщо виникла загроза її життю та здоров’ю, до моменту усунення небезпеки.

 

Відповідальність

Сестра медична несе відповідальність за:

 • Неякісне виконання або невиконання посадових обов’язків, що передбачені цією посадовою інструкцією.

 • Порушення статуту та правил внутрішнього розпорядку закладу освіти.

 • Заподіяння матеріальної шкоди закладу освіти.

 • Недотримання правил зберігання, обліку та витрачання лікарських засобів і виробів медичного призначення.

 • Порушення правил і норм охорони праці та безпеки життєдіяльності, цивільного захисту, пожежної безпеки, передбачених відповідними правилами та інструкціями.

 • Порушення термінів та порядку надання звітної та іншої медичної документації.

 • Порушення вимог конфіденційності інформації про захворювання дітей.

 

Повинен знати

 • Чинне законодавство в галузі охорони здоров’я та нормативні документи, що регламентують діяльність закладів освіти та охорони здоров’я.

 • Організацію роботи з медичного обслуговування в закладах освіти.

 • Нормальну, патологічну анатомію та фізіологію людини.

 • Сучасні методи лабораторного, рентгенологічного, ендоскопічного та ультразвукового обстеження, обстеження, лікування хворих.

 • Фармакологічну дію найпоширеніших лікарських засобів, їх сумісність, дозування, методи введення.

 • Методи асептики та антисептики.

 • Організацію санітарно-протиепідемічного та лікувально-охоронного режимів.

 • Основні принципи лікувального харчування.

 • Правила безпеки під час роботи з медичними інструментами та обладнанням.

 • Правила та вимоги до оформлення медичної та облікової документації.

 • Правила роботи на комп’ютері та відповідне програмне забезпечення.

 • Правила і норми охорони праці та безпеки життєдіяльності, цивільного захисту, пожежної безпеки.

 • Порядок дій у надзвичайних ситуаціях.

Кваліфікаційні вимоги

 

 • Початковий або перший рівень вищої освіти за ступенем молодшого бакалавра або бакалавра за галуззю знань «Охорона здоров’я», спеціальністю «Сестринська справа». Спеціалізація за фахом «Організація охорони здоров’я». Підвищення кваліфікації (курси удосконалення тощо). Наявність посвідчення про присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом — понад 10 років.

 

Взаємовідносини (зв’язки) за посадою Сестра медична взаємодіє з:

 • Директором закладу освіти та його заступник(-ом, -ами).

 • Педагогічними та іншими працівниками закладу освіту.

 • Батьками, іншими законними представниками учнів.

 • Завідувачем педіатричного відділення міської дитячої поліклініки.

 • Дільничним лікарем-педіатром і лікарем загальної практики — сімейним лікарем.

Коронавірусна інфекція COVID-19

Міністерство охорони здоров’я разом з Інститутом когнітивного моделювання розробили серію коміксів для школярів. Вони створені в рамках кампанії щодо необхідності носити захисні маски та користуватись антисептиками.

 

Ці правила зараз є обов‘язковими для всіх. І школярам, які проводять багато часу в закритому приміщенні, сидять поруч за партами та користуються шкільним приладдям, про це необхідно нагадувати якомога частіше. Тому ці комікси будуть розіслані в українські школи та поширюватимуться у соцмережах.

Пам'ятайте, коронавірус становить смертельну небезпеку. Дотримуйтесь всіх рекомендацій МОЗ та бережіть своє здоров'я.

https://moz.gov.ua/article/health/rozrobleno-seriju-komiksiv-dlja-shkoljariv

Безпека життєдіяльності

 

 • Урядова гаряча лінія з попередження домашнього насильства - телефонні номери Національної дитячої "гарячої" лінії 0800500225 (для дзвінків зі стаціонарного)або 116111 (для дзвінків з мобільного)

 • Отримання безоплатної правової допомоги - номер Єдиного контакт-центру 0800213103 (цілодобово та безкоштовно у межах України зі стаціонарних та мобільних телефонів)

 • Діяльність Кол-центру Міністерства соціальної політики України з питань протидії торгівлі людьми, запобіганні та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та насильству стосовно дітей за скороченими телефонними номерами  - 1578 (з питань протидії торгівлі людьми);  1588 (з питань запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та насильству стосовно дітей)
   

     Небезпеки соціального характеру:
          Виявлення вибухонебезпечних предметів (боєприпасів часів війн)
          Дії в разі терористичного акту, перестрілки, захоплення транспорту.


     Небезпеки техногенного характеру:
          Радон у питній воді. Нітрати і нітрити
          Радіаційна небезпека
          Хімічна небезпека
          Обережно - ртуть!


     Пожежна небезпека:
          Пожежа у приміщенні та на відкритій місцевосці
          Пожежа в громадському транспорті, метро, потязі, літаку, теплоході


     Небезпеки природного характеру:
          Отруйні рослини, гриби
          Снігові замети (хуртовина)
          Ожеледиця
          Гроза, блискавка
          Сель, лавина
          Землетрус
          Урагани (смерчі, буревії, зливи)
          Повінь (паводок, підтоплення, катастрофічне затоплення)
          Зсуви
          Небезпечні комахи, отруйні плазуни, бджоли та кліщі


     Небезпеки іншого характеру:
          Грип — це високозаразне вірусне захворювання з можливістю тяжких ускладнень та ризиком смерті
          Тонкий лід
          Увага! Різке похолодання сприяє переохолодженню організму та обмороженню частин тіла людей!
          Якщо ви заблукали у лісі
          Прогулянка у ліс
          Пташиний грип
          Профілактика інфекційних захворювань та харчових отруєнь            Заходи безпеки при використанні побутових піротехнічних виробів      
          Чи безпечна ваша новорічна ялинка?
          Будьте вкрай обережні на воді!
          Заходи життєзабезпечення та безпеки при відсутності електропостачання
          Заходи безпеки під час використання бензинових та дизельних генераторів


Дії населення в умовах надзвичайних ситуацій воєнного характеру

Дії у надзвичайних ситуаціях

Небезпеки побутового характеру

 

bottom of page