top of page

Виховний процес

Місія ліцею:

 

Створювати освітнє середовище з етнокультурним напрямком, в якому дитина росте і розвивається в умовах єврейських традицій виховання, рівності та вчиться змінювати світ на краще.

Візія закладу:

лежить у площині формування суспільства майбутнього та відродження єврейської нації, в забезпеченні якісної освіти для задоволення потреб міжнародного співтовариства.

Цінності:​

 • розвиток єврейської особистості;

 • духовна єдність поколінь;

 • сім’я;

 • зростання шляхом навчання;

 • лідерство через інновації.

Принципи діяльності ліцею:

 • гуманізм;

 • інтеграція в міжнародний освітній простір;

 • виховання поваги до культурних цінностей єврейського народу, його історико-культурного надбання і традицій;

 • прозорість і публічність прийняття рішень та виконання управлінських рішень;

 • наступність системи освіти;

 • гуманізм, пріоритетність загальнолюдських духовних цінностей;

 • єдність навчання, виховання та розвитку.

Щодо організації виховного процесу
в приватному ліцеї "Бейт Менахем Любавич"  

у 2023/2024 навчальному році

     У сучасних суспільно-політичних умовах, коли Україна зусиллями українських військових, добровольців, волонтерів відстоює свою свободу і територіальну цілісність, пріоритетного значення набуває виховання дітей та учнівської молоді. Події, які відбуваються після повномасштабного вторгнення російських військ на територію України дають підстави стверджувати, що переважна більшість громадян України виявили високу патріотичну свідомість та міцну громадянську позицію. Це є свідченням системної, цілеспрямованої виховної роботи педагогічних колективів закладів освіти.

     Законом України "Про повну загальну середню освіту" (стаття 15) визначено, що виховний процес у закладах освіти є невід'ємною складовою освітнього процесу і має ґрунтуватися на загальнолюдських цінностях, культурних цінностях Українського народу, цінностях громадянського (вільного демократичного) суспільства, принципах верховенства права, дотримання прав і свобод людини громадянина тощо.           

     Виховання в умовах війни надає новий імпульс духовному оздоровленню молоді, формуванню в Україні громадянського суспільства, яке передбачає трансформацію громадянської свідомості, моральної, правової культури особистості, розквіту національної самосвідомості і ґрунтується на визнанні пріоритету прав особистості. Воно має стимулювати розвиток суспільства, яке функціонує на засадах гуманізму, свободи, верховенства права, соціальної справедливості, гарантує умови для зростання добробуту людей.

   Загальна соціокультурна ситуація, виклики щодо збереження цілісності й державності України, військова загроза, завдання консолідації суспільства, реформування системи освіти визначають нагальність підвищення уваги до виховного потенціалу освітнього середовища, а також до виховання базових соціальних цінностей суспільства, соціальнозначущих якостей особистості, її компетентності й готовності до вияву відповідальної громадянської позиції і патріотизму.

    Концепцією Нової української школи передбачено зміст освіти, заснований на формуванні компетентностей, необхідних для успішної самореалізації в суспільстві.

     Реалізація мети освіти має ґрунтуватися на таких ціннісних орієнтирах:

 • визнання унікальності й талановитості кожної особистості та заборона будь-яких форм дискримінації;

 • розвиток вільної особистості через підтримку самостійності, підприємливості й ініціативності, розвиток критичного мислення та впевненості в собі;

 • формування здорового способу життя і створення умов для гармонійного фізичного та психоемоційного розвитку дитини;

 • забезпечення добробуту й безпеки завдяки створенню атмосфери довіри, взаємоповаги і взаємодопомоги у шкільному освітньому середовищі;

 • заклад освіти має бути безпечним місцем, де запобігають насильству й булінгу (цькуванню), надають потрібну допомогу;

 • утвердження людської гідності та доброчесності, зокрема академічної, через виховання чесності, відваги, наполегливості, милосердя, доброти, справедливості, поваги до прав людини;

 • плекання любові до рідного краю, української культури, дбайливе ставлення до довкілля;

 • формування активної громадянської позиції, відповідального ставлення до Української держави, історії українського народу, державної мови.

ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ У 2023/2024 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

school.oravner@gmail.com

Україна, 51925, м. Кам'янське,

bottom of page